Frase di: Herbert George Wells – n° 13

Frase di: Daniel Pennac – n° 63

Frase di: Groucho Marx – n° 40

Frase di: Ernst Jünger – n° 157

Frase di: Victor Hugo – n° 121

Frase di: Gabriel Garcia Marquez – n° 40