Frase di: Jules Verne – n° 8

Frase di: Franz Kafka – n° 72

Frase di: Charles Bukowski – n° 12

Frase di: Simona Ventura – n° 25

Frase di: Charlize Theron – n° 21